Решение 6 задачи ( самый грамотный способ с применением статических функций)


<?php
class Point
{
  public $x;
  public $y;
  function __construct($x, $y)
  {
    $this->x = $x;
    $this->y = $y;
  }
  function distance(Point $point)
  {
    return sqrt(pow($this-> x - $point-> x,2 )+pow( $this-> y - $point-> y, 2));
  }
}

class Trapezoid
{
  public $AB;
  public $BC;
  public $CD;
  public $DA;
  public $h;
  public $perimetr;
  public $s;
//
  public function __construct($x1, $y1, $x2, $y2, $x3, $y3, $x4, $y4)
  {
    $A = new Point($x1, $y1);
    $B = new Point($x2, $y2);
    $C = new Point($x3, $y3);
    $D = new Point($x4, $y4);
    $this->AB = $A->distance($B);
    $this->BC = $B->distance($C);
    $this->CD = $C->distance($D);
    $this->DA = $D->distance($A);
    $this->h = sqrt(pow($this->AB,2)-pow(($this->DA - $this->BC )/2,2));
  }
  function isEquilateral() : bool
  {
    return $this->AB == $this->CD;
  }
  function getSquare()
  {
    $this->s = ($this->BC+$this->DA) / 2 * $this->h;
    return $this->s;
  }
  function getPerimeter()
  {
    $this->perimetr = $this->AB + $this->BC + $this->CD + $this->DA;
    return $this->perimetr;
  }
}
class MethodsOfTrapezoid
{
  public static $sumSquare;
  public static $averSquare;
  public static $quantity = 0;
  public static function CreateTrapezoids($n)
  {
    for ($i = 0; $i < $n; $i++)
    {
      $trapecia[$i] = new Trapezoid(rand(5, 10), rand(5, 10), rand(5, 10), rand(5, 10), rand(5, 10), rand(5, 10), rand(5, 10), rand(5, 10));
      self::$sumSquare += $trapecia[$i]->getSquare();
    }
    return $trapecia;
  }
  public static function QuantityCalc($n, $trapecia)
  {
    self::$averSquare = self::$sumSquare / $n;
    for ($i = 0 ; $i < $n; $i++)
    {
      if($trapecia[$i]->getSquare() > self::$averSquare)
      {
        self::$quantity++;
      }
    }
  }
  public static function Show($n,$trapecia)
  {
    for($i = 0; $i < $n; $i++)
    {
      echo "Square of trapezoid " . $i ." : ".$trapecia[$i]->getSquare() . "\n<BR>";
      echo "Perimeter of trapezoid " . $i ." : ".$trapecia[$i]->getPerimeter() . "\n<BR>";
      if ($trapecia[$i]->isEquilateral())
      {
        echo "trapezoid " . $i . " is equilateral \n<BR>";
      }
      else {

        echo "trapezoid " . $i . " is UNequilateral \n<BR>";
      }
    }
    echo "average Square: ".self::$averSquare . "\n<BR>";
    echo "Quantity of trapezoids which square more then average Square: ".self::$quantity . "\n<BR>";  
  }
}
$massTrapezoid = MethodsOfTrapezoid::CreateTrapezoids(4);
MethodsOfTrapezoid::QuantityCalc(4, $massTrapezoid);
MethodsOfTrapezoid::Show(4, $massTrapezoid);